Enter your keyword

ຫລັກສູດ

ຫລັກສູດທີ່ເປີດສອນ

New
0

ອັງກິດທົ່ວໄປ – ລະດັບກາງຕຳ່

499,000
October 2, 2017 3 ເດືອນ ສຸໄນ ໂພທິສານ ລະດັບກາງຕຳ່

ຫລັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເໝາະສຳລັບຜູ້ຮຽນໃນທຸກໄວທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະຕ້ອງການທີ່ຈະປູພື້ນຖານພາສາອັງກິດໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອພັດທະນາການທາງພາສາທີ່ວ່ອງໄວແລະກຽມພ້ອມສຳລັບການຮຽນພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນໄປ ໂດຍຫລັກສູດນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍເສີມທັກສະແລະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສື່ສານກັບເຈົ້າຂອງພາສາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ

New Hot
0

ອັງກິດທົ່ວໄປ – ລະດັບຕົ້ນ

499,000
October 2, 2017 3 ເດືອນ ສຸໄນ ໂພທິສານ ລະດັບຕົ້ນ

ຫລັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເໝາະສຳລັບຜູ້ຮຽນໃນທຸກໄວທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະຕ້ອງການທີ່ຈະປູພື້ນຖານພາສາອັງກິດໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອພັດທະນາການທາງພາສາທີ່ວ່ອງໄວແລະກຽມພ້ອມສຳລັບການຮຽນພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນໄປ ໂດຍຫລັກສູດນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍເສີມທັກສະແລະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສື່ສານກັບເຈົ້າຂອງພາສາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ

New Hot
0

ອັງກິດທົ່ວໄປ – ລະດັບເບື້ອງຕົ້ນ

499,000
October 2, 2017 3 ເດືອນ ສຸໄນ ໂພທິສານ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ຫລັກສູດຮຽນພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເໝາະສຳລັບຜູ້ຮຽນໃນທຸກໄວທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະຕ້ອງການທີ່ຈະປູພື້ນຖານພາສາອັງກິດໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອພັດທະນາການທາງພາສາທີ່ວ່ອງໄວແລະກຽມພ້ອມສຳລັບການຮຽນພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນໄປ ໂດຍຫລັກສູດນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍເສີມທັກສະແລະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສື່ສານກັບເຈົ້າຂອງພາສາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ

ການເຄື່ອນໄຫວ

ເຫດການແລະກິດຈະກຳຂອງສູນພວກເຮົາ

ຄັງຄວາມຮູ້

ອ່ານບົດຄວາມທີ່ຫນ້າສົນໃຈ

ຂ່າວສານ

ອ່ານບົດຄວາມທີ່ຫນ້າສົນໃຈ